QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Osnovne Operacije
  5. Kretanje u menijima

Kretanje u menijima

Možete koristiti navigacione tastere za kretanje
kroz menije kase.
Postupak:
■ Za ulazak u glavni meni pritisnite taster
■ Za pristup funkcijama menija, pritisnite
odgovarajući (“Tastatura”, str. 16).
■ Da označite stavku menija kursorom,
pritisnite tastere
■ Da biste listali kroz stavke menija stranicu
po stranicu, pritisnite tastere

■ Da potvrdite izbor pritisnite taster
■ Da se vratite na prethodnu stavku menija
■ Da zatvorite meni pritisnite
C