QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Osnovne Operacije
  5. Unošenje cifara i slova

Unošenje cifara i slova

Kada pokrenete kasu, kasa je u režimu unosa
“velika slova”. Pritiskom na taster kasa prelazi
u režim unosa „cifre“. Pritiskom na taster kasa
prelazi u režim unosa “mala slova”. Trenutno
podešeni režim unosa je prikazan u statusnoj
liniji na displeju operatera

Pritiskom na numerički taster nekoliko puta,
menjaće se znakovi u režimima unosa „velika
i mala slova“. Ako se odgovarajući numerič-
ki taster ne pritisne jednu sekundu, unosi se
trenutno prikazani znak i kursor skače na sledeću poziciju.

Uslov:

Kasa je u režimu unosa.
Procedura:
1. Podesite kasu na režim “digit” pritiskom
na taster .
“123” se prikazuje na statusnoj traci.
2. Koristite numeričke tastere da unesete
kod (pogledajte tabelu).
3. Pritisni taster .
Specijalni znak je ispravno unet.