QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Prodaja
  5. Plaćanje sa popustom

Plaćanje sa popustom

Plaćanje sa popustom

Popusti su zasnovani na procentima ili iznosu sniženja cena na pojedinačne artikle ili na ukupan iznos računa.

Davanje popusta na jedan artikal

Uslov:
Prodat je najmanje 1 artikal.
Prodajna transakcija nije dovršena po vrsti
plaćanja.

Procedura:
1. Unesite iznos popusta pomoću numeričkih tastera.
2. Pritisnite taster .
3. Pritisnite taster i izaberite tip popusta
korišćenjem tastera :
■ Da biste registrovali procentualni popust,
izaberite stavku menija [Discount %].
■ Da biste registrovali popust na osnovu
iznosa, izaberite stavku menija
[Discount $].
4. Završite prodajnu transakciju sa vrstom plaćanja.
Popust je uredno registrovan

Davanje popusta na ceo račun

 

Neophodan uslov:
Minimum 1 artikal je prodat.
Nije započeto plaćanje računa

Procedura:
1. Pritisni taster .
 Na ekranu je prikazan iznos za
uplatu.
2. Unesite iznos popusta pomoću
numeričkih tastera.
3. Pritisni taster X.
4. Pritisni taster i odaberi vrstu popusta
koristeći sledeće tastere

 – Za procentualni popust, odaberite
stavku menija [
Discount %].
 – Za popust u iznosu odaberite
stavku menija [
Discount $].
5. Završtie račun nekom vrstom plaćanja.
 Popust je uspešno evidentiran.