QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Programiranje
  5. Programiranje Artikala

Programiranje Artikala

Da programirate artikle u vašoj registar kasi, svakom artikalu se mora dodeliti jedna šifra artikal (PLU), jedno odeljenje, cena i poreska stopa. Vi možete da zadate šifru samostalno ili da koristite barkod čitač. Opciono, vi možete dodeliti pojedinačno ime vašem artiklu. Na vašoj kasi 112 ili 144 artikli sa brojevima artikala 1-112/144 su unapred programirani.

Procedura:
1. Pritisnite taster  i izaberite iz menija stavku [Programming]  [Articles] pomoću
tastera  .
Prikazuje se lista svih artikala.

2. Izaberite stavku menija [– Search/Add –] pomoću tastera i pritisnite taster  .
Poruka “
Broj: ?” se prikazuje.
3. Unesite broj artikla koji nije programiran (A) pomoću numeričkih tastera i pritisnite taster  .
Poruka
“Create?” se prikazuje.
4. Pritisnite taster  , da potvrdite poruku.
Prikazuje se maska unosa za artikal.

5. Programirajte nazive artikla:
■ Izaberite stavku menija [Caption:]/[Caption2:] pomoću tastera  .
■ Pritisnite taster  ,
da aktivirate način unosa.
■ Unesite naziv za artkal
numeričkim tasterima (str. 21).
■ Pritisnite taster , za potvrdu unosa.

6. Programirajte odeljenje:
■ Izaberite stavku menija [Dept:] pomoću tastera 

■ Pritisnite taster , da aktivirate način unosa.

■ Izaberite odeljenje pomoću tastera .
■ Pritisnite taster , za potvrdu odabira.
7. Programirajte cene artikla:
■ Izaberite stavku menija [Price 1:]/ [Price 2:] pomoću tastera  .
■ Pritisnite taster  ,
da aktivirate način unosa.
■ Unesite cenu za artikal
numeričkim tasterima (str. 21).
■ Pritisnite taster , za potvrdu unosa.

8. Ako želite da programirate vezu ka
drugom artiklu:
■ Izaberite stavku menija [Link:] pomoću tastera .
■ Pritisnite taster , da aktivirate način unosa.
■ Unesite cenu za artikal
numeričkim tasterima (str. 21).
■ Pritisnite taster , za potvrdu unosa.

9. Programirajte poresku stopu:
■ Izaberite stavku menija (PDV 10,00%, PDV 5,00% itd.) koje želite da aktivirate
pomoću tastera .
■ Pritisnite taster .
Poreska stopa za stavku je podešena na
„Da“ i time aktiviran.

10. Pritisnite taster  da završite programiranje i vratite se na prethodni unos u meni.
Artikal je pravilno programiran.