QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Programiranje
  5. Programiranje kasira

Programiranje kasira

Kasir je osoba koja radi na kasi i prima rezervacije. Pre bilo koje transakcije kasir se mora
prijaviti (registrovati) u kasu. Na ovaj način,
transakcije i prodaja mogu se dodeliti konkretnom kasiru ili izveštaju.
10 kasira je unapred programirano u kasi.
Kasiri 1-9 se koriste za upravljanje kasom.
Pojedinačna imena a lozinke se mogu dodeliti
službenicima
1-9.
„TRENING“ se koristi za onuku kasira i testiranje. Kad je “TRENINIG” odabran, kasa
prelazi u režim obuke. U režimu obuke mogu
se isprobati sve funkcije kase i testiranja bez
objavljivanja prodaje u izveštajima.
Memorija prodaje se ne menja, svi brojači
ostaju konstantni. U režimu obuke, svi računi
su označeni sa „Obuka“. Ovaj režim će ostati
aktivan sve dok se kasir „TRENING“ ponovo
ne odjavi.
Da bi kasir mogao da se prijavi na kasu mora
biti programirana lozinka za tog člana osoblja.
Kada se kreira, lozinka
odgovara odabranom broju tog kasira, npr.
kasir 1 ima lozinku “1”.

Procedura:
1. Pritisnite taster i izaberite meni
stavke [Programming] [Clerk]
korišćenjem tastera .
Prikazuje se lista svih kasira.

2. Dođite do željenog kasira:
■ Za odabir željenog kasira putem broja
kasira, izaberite stavku menija [– Search
–] pomoću tastera   . Pritisnite taster
. Koristite numeričke tastere da unesete
broj kasira (A) i pritisnite taster  .
■ Za odabir željenog kasira iz listu, koristite
tastere  za izbor kasira i pritisnite
taster  .
■ Prikazuje se maska za unos za kasira

3. Programirajte ime kasira:
■ Izaberite stavku menija [Caption:] pomoću
tastera .
■ Pritisnite taster , da aktivirate način
unosa.

■ Unesite ime kasira pomoću numeričkih
tastera
(str. 21).
■ Pritisnite taster  , za potvrdu unosa.
4. Programirajte lozinku kasira:
■ Izaberite stavku menija [Secret:] pomoću
tastera  .
■ Pritisnite taster , da aktivirate način
unosa.
■ Unesite lozinku (samo cifre)
numeričkim
tasterima
i pritisnite taster , za potvrdu
unosa ili prislonite dalas ključ na dalas
bravu.
5. Opciono, programirajte lozinku za prijavu
za evidentiranje radnog vremena:
■ Izaberite stavku menija [SignOn:] pomoću
tastera  .
■ Pritisnite taster , da aktivirate način
unosa.
■ Unesite lozinku (samo cifre) pomoću
numeričkih tastera.
■ Pritisnite taster, za potvrdu unosa.

6. Pritisnite taster  da završite programi ranje i vratite se na prethodni unos u meni.
Službenik je pravilno programiran.