QMP 6000

  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Puštanje u rad
  5. Uključivanje/isključivanje kase

Uključivanje/isključivanje kase

Procedura:
■ Da uključite kasu pritisnite taster (A).
Iz kase se čuje zvuk Bip.
Kasa je pokrenuta.
■ Da isključite kasu pritisnite taster (A)
i držite najmanje 5 sec.
Kasa je isključena.