QMP 6000

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. QMP 6000
 4. Sigurnost

Sigurnost

Sigurnost

Molimo vas da kompletno pročitate sledeće bezbednosne informacije pre upotrebe uređaja da
biste sprečili oštećenja vašeg QUORiON proizvoda ili povrede sebe i drugih.

Namena

Kasa je uređaj za prikupljanje podataka i razvijena je za prodaju roba i/ili usluga.
Kasa obrađuje platne transakcije koje se
mogu obaviti gotovinom ili bezgotovinski.
Platne transakcije se registruju u kasi i vizuelizuju kroz izveštaje i priznanice.
Možete da povežete razne periferne uređaje
(skenere, displeje) na kasu koristeći njene interfejse.
Pored funkcija opisanih u priručniku, promene
softvera za ispravljanje grešaka i proširenje
funkcionalnosti mogu biti uvedene u bilo kom
trenutku.

Nenamenska upotreba

Svaka upotreba koja je izvan ili različita od nameravane upotrebe smatraće se nenamenskom upotrebom.

Bezbednosne informacije

Ova kasa je dizajnirana u skladu sa trenutnim stanjem tehnologije i opšte priznatim
sigurnosnim propisima. Međutim, u slučaju
nepravilne upotrebe, može doći do opasnosti
po život i telo rukovaoca ili trećih lica i/ili može
doći do oštećenja kase ili drugih predmeta.
Molimo pročitajte sledeće bezbednosne informacije i poštujte ih kada koristite uređaj.

Uputstvo za upotrebu

Nepridržavanje ovog uputstva za upotrebu može dovesti do povreda i oštećenja imovine.

 • Uputstvo za upotrebu se mora pročitati i
  razumeti pre obavljanja bilo kakvog posla
 • Osnovni uslov za bezbedan rad je
  pridržavanje svih bezbednosnih informaci
  -ja i odredbe navedene u ovom uputstvu
  za upotrebu.
 • Uputstvo za upotrebu je deo proizvoda i
  mora se čuvati u neposredno u blizini
  proizvoda i biti dostupno u bilo koje vreme.
 • Čuvajte uputstvo za upotrebu, prosledite
  proizvod trećim licima samo u kombinacija
  sa uputstvom za upotrebu.

Određene grupe lica

Ako nekvalifikovane osobe rade na proizvodu, to može dovesti do povreda i oštećenja
imovine.

 • Popravke smeju da obavljaju samo
  kvalifikovani serviseri.
 • Deca i određene druge grupe osoba sa
  smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim
  sposobnostima i nedostatak iskustva
  mogu koristiti ovaj proizvod samo pod
  nadzorom ili kada su upoznati sa
  opasnostima povezanim sa upotrebom.
 • Deca se ne smeju igrati sa proizvodom.
 • Deca ne smeju da čiste ili otvaraju
  proizvod bez nadzora

Napajanje

Proizvod radi na struju tako da postoji opšta
opasnost od strujnog udara.

 • Nikada ne uranjajte proizvod u vodu ili
  bilo koju drugu tečnost. Držite proizvod
  dalje od kiše i vlažnih uslova. Ne stavljajte posude koje sadrže tečnost na
  proizvod. Ako tečnost uđe u kasu, odmah
  izvucite kabl za napajanje i obratite se
  lokalnom ovlašćenom prodavcu. Ne
  koristite proizvod na otvorenom ili u pros
  torijama sa visokom vlažnošću (> 95%).
 • Nikada ne dirajte utikač mokrim rukama.
  Ako želite da izvučete utikač iz utičnice,
  uvek povucite direktno utikač. Ne vucite
  kabl za napajanje jer se može oštetiti.
  Nikada ne transportujte proizvod držeći
  ga za kabl za napajanje.
 • Koristite samo priloženo eksterno napajanje i adapter sa priključnim kablom
  za napajanje uređaja.
 • Uverite se da kabl za napajanje nije
  savijen, zaglavljen, pregažen ili u
  kontaktu sa izvorima toplote ili oštrim
  ivicama. Položite kablove za napajanje
  tako da ih niko ne zgazi ili se spotakne o
  njih. Nikada ne pokušavajte da istegnete
  kabl za napajanje da biste omogućili
  povezivanje. Kabl za napajanje mora
  uvek imati dovoljno prostora.
 • Pre čišćenja proizvoda isključite proizvod
  i izvucite utikač iz utičnice.
 • Nikada nemojte umetati predmete u
  otvore proizvoda.
 • Ne otvarajte zašrafljene poklopce sa
  kućišta uređaja.
 • Nemojte praviti nikakve promene na
  uređaju, njegovim komponentama i priboru.

Povezivanje spoljnih komponenti

 

 • Nepravilno povezivanje spoljnih
  komponenti može dovesti do oštećenja
  imovine i gubitka podataka.
 • QUORiON preporučuje da isključivo
  koristite originalne dodatke i komponente
  ili one koje izričito dozvoljava QUORiON.
 • Uvek isključite kasu pre povezivanja ili
  isključivanja spoljnih uređaja.
 • Obratite pažnju na maks. dozvoljenu
  dužinu kabla od 3 m za USB kablove i 15 m za
  RS232 kablove pri povezivanju eksternih komponenti

Elektromagnetna kompatibilnost

Uređaj odgovara graničnoj klasi radio smetnji
A. Elektromagnetna kompatibilnost uređaja
leži u standardnim graničnim vrednostima za
emitovane smetnje i otpornost na smetnje.
Ipak, može doći do smetnji.

 • Koristite samo oklopljene kablove i
  kablovske priključke za povezivanje
  drugih uređaja.
 • Ako instalirate i koristite uređaj povezan u
  sistem sa drugim uređajima, priborom
  i komponentama, sistem u celini kao i svi
  uređaji, dodaci i komponente moraju biti
  u skladu sa smernicama za elektro
  magnetnu kompatibilnost i odgovarajućim
  standardima.
 • Operater snosi isključivu odgovornost za
  usklađenost sa EMC smernicom i
  nacionalno zakonodavstvo o elektro
  magnetskoj kompatibilnosti za instalirane
  sisteme, sistemske dodatke i komponente
  sistema koje nije isporučio, testirao ili
  dozvolio QUORiON kao proizvođač kase.

Odabir mesta za uređaj

Postavljanje proizvoda na neodgovarajuće
mesto može dovesti do povreda ili oštećenja
imovine.

 • Koristite proizvod samo u zatvorenom
  prostoru. Koristite proizvod samo na
  okolnoj temperaturi u rasponu od 0 °C do
  +45 °C.
 • Ne izlažite proizvod ekstremnim tempera
  turnim uslovima, temperaturnim fluktuaci
  jama, sistemu za grejanje i hlađenje,
  direktnoj sunčevoj svetlosti, visokom
  intenzitetu prašine, vibracijama i udarima,
  ekstremnoj vlažnost ili vlazi.
 • Ne priključujte proizvod na napajanje
  u blizini uređaja koji stvaraju fluktuacije
  napona ili naponske vrhove. Ovo se
  posebno odnosi na uređaje koji koriste
  velike elektromotore.

Neispravan proizvod

Upotreba neispravnog proizvoda može
dovesti do povreda i oštećenja imovine.

 • Koristite proizvod samo kada je u
  tehničko besprekornom stanju i u skladu
  sa ovim uputstvom u vezi sa namenskom
  upotrebom, bezbednošću i svešću
  o riziku.
 • Bilo kakvi kvarovi koji bi mogli da im
  ugroze bezbednost moraju odmah biti
  otklonjeni.
 • Pošaljite neispravan proizvod ovlašćenom
  prodavcu na popravku. Ne pokušavajte
  sami da popravite uređaj.

Povratak podataka

Prilikom čuvanja fiskalnih podataka može
doći do gubitka podataka.

 • Redovno sačuvajte svoje fiskalne podatke
  na eksternoj memoriji.
 • Kasu isključite samo pomoću tastera
  Nemojte isključivati uređaj tako što ćete
  ga isključiti iz napajanja (na primer
  povlačenjem kabla za napajanje ili
  isključivanjem višestruke utičnice koja
  napaja kasu)