Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Programiranje
  5. Programiranje kasira

Programiranje kasira

Kasir je osoba koja radi prodaju na registar
kasi. Pre nego se započne podaja, kasir
mora da se prijavi na registar kasu. Na taj
način sve prodaje će biti dodeljene
određenom kasiru u izveštajima.
10 kasira se može programirati na registar
kasi. Kasiri od 1-9 se koriste za rad na kasi.
Različita imena i lozinke mogu se dodeliti za
svakog kasira od 1-9.


“TRENING” kasir se koristi za svrhu obuke i
testiranja na registar kasi. Kada je ovaj
kasir prijavljen, registar kasa radi u režimu
obuke. U režimu obuke sve funkcije su
dostupne za rad i testiranje ali se ne šalju u
izveštaje. Prodaja se ne momoriše i svi
brojači ostaju nepromenjeni. U ovom
režimu svi računi su označeni kao
TRAINING računi. Ovaj režim traje sve dok
se trening kasir ne odjavi sa kase.


Za kasira koji će moći da se prijavi na
registar kasi mora da se programira lozinka
za prijavljivanje tog kasira.

 

Procedura:
1. Pritisni taster odaberi stavku menija
[
Programming]  [Clerk]
pomoću tastera
Prikazuje se lista svih kasira

2. Odaberite željenog kasira
 Da odaberete željenog kasira preko
broja kasira izaberite stavku menija
[
— Search —] pomoću tastera .
Prtisni taster
Koristi meričke tastere za unos broja
kasira (A) i pritisni taster
Za izbor željenog kasira iz liste
koristite tastere
da odaberete kasira i pritisni taster
 Maska za unos kasira se prikazuje
na ekranu.

3. Programiranje imena kasira

Odaberite stavku menija [Caption:]
preko tastera
– Pritisni taster da sktivirate
režim unosa.

- Upišite ime kasira preko numeričke
tastature
( S. 20).
- Pritisni taster , da potvrdite unos.

4.
Programirajte šifru kasira:
 – Odaberite stavku menija [Secret:]
preko tastera .
 – Pritisni taster , da potvrdite
režim unosa.
 – Upišite šifru kasira (samo brojevi)
preko
numeričke tastature.
 – Pritisni taster , da potvrdite unos.

5.
Pritisni taster , da se vratite na
prethodni meni.
 Kasir je pravilno programiran.