1. Home
  2. Docs
  3. SH-ESDC – Korisničk...
  4. Osnovni opis mogućnosti r...
  5. Lokalno iščitavanje

Lokalno iščitavanje

Lokalno iščitavanje nesinhronizovanih računa se vrši u slučaju da dodje do dužeg prekida interneta(preko zakonski predviđenog maksimuma). Tada korisnik ubada USB Falsh memoriju u računar na kome se nalazi L-PFR i pristupa na adresu http://[adresa računara]:[port]/static/audit.html de se otvara stranica sa samo jednim tasterom(slika 1) . Klikom na dugme započeće se sinhronizacija i nakon završetka pojavice se natpis sa druge slike.

        

sl.1                                           sl.2

Nakon što se ovi podatci sinhronizuju na SUF potrebno je da se Isti USB Flash ponovo ubode u L-PFR i ponovi proces sinhronizacije kako bi L-PFR dobio potvrdu o sinhronizaciji računa.

Svi podaci biće sačuvani jedinici spoljne memorije, u folderu nazvanom po vrednosti JID-a bezbednosnog elementa, kao što je opisano u odeljku tehničkog vodiča “E-SDC Stores Audit Files on SD Card or USB Drive”. U slučaju da ti folderi ne postoje, L-PFR će sam da ih kreira.

Folder nazvan po vrednosti JID-a bezbednosnog elementa se sastoji od {JID}.arp fajla koji sadrži rezultate poziva Begin Audit APDU komande, i jednog ili više paketa za iščitavanje, čiji nazivi koriste konvenciju {JID}-{JID}-{Redni broj}.json

L-PFR prikazuje obaveštenja kada se lokalno iščitavanje započne i kada se završi. Slika 1 i 2. L-PFR će time da pročita i primeni komandu za završetak iščitavanja ukoliko se ista nalazi na jedinici spoljne memorije.