1. Home
 2. Docs
 3. SH-ESDC – Korisničk...
 4. Proces komunikacije
 5. Fiskalizacija putem L-PFR

Fiskalizacija putem L-PFR

Baš kao V-PFR, L-PFR usluga takođe prima podatke o transakciji od POS-a, fiskalizuje ih, vraća fiskalizovan račun natrag POS-u i prilaže podatke za odobravanje TaxCore-u – međutim, pruža dodatnu opciju da sve ovo uradi sa internet konekcijom.

Proces uključuje sledeće korake:

 1. Kasir unosi tražene informacije preko akreditovanog POS;
 2. POS generiše podatke o zahtevu i šalje ih kao zahtev L-PFR-u koristeći JSON putem HTTP protokola;
 3. L-PFR potvrđuje format računa;
 4. L-PFR izračunava poreze na osnovu trenutne poreske stope;
 5. L-PFR šalje podatke o računu Bezbednosnom Elementu za fiskalizaciju prilagajući trenutni datum i vreme i PIN kod/šifru ukoliko je zahtevano;
 6. Bezbednosni element potpisuje račun i vraća podatke L-PFR-u;
 7. L-PFR proizvodi fajl dnevnika- tekstualno predstavljanje računa;
 8. L-PFR generiše verfikacioni URL;
 9. [opcionalno] L-PFR kreira QR kod- grafičku reprezentaciju verifikacionog URL-a;
 10. L-PFR kreira račun sa svim obaveznim elementima (podaci o računu, prethodno generisanim potpison, verifikacioni URL  i dnevnik), generise jednokratni ključ i enkriptuje račun koristeći simetrični algoritam.  L-PFR enkriptuje jednokratni simetrični ključ koristeći sistemski javni ključ poreske uprave i dodaje ga paketu tako da će ga TaxCore sistem dekriptovati simetrični ključ i pristupiti sadržaju paketa kada stigne u TaxCore sistem.
 11. Ako je internet konekcija dostupna, L-PFR šalje revizorske podatke TaxCore-u.
 12. L-PFR vraća rezultat fiskalizacije računa (dnevnik+QR kod/verifikacioni URL) natrag POS-u.
 13. POS štampa fiskalni račun i kasir ga daje potrošaču (ili šalje elektronski račun potrošaču)