1. Home
  2. Docs
  3. SH-ESDC – Korisničk...
  4. Osnovni opis mogućnosti r...
  5. Čuvanje paketa za iščitavanje i procesuiranje fiskalnih računa

Čuvanje paketa za iščitavanje i procesuiranje fiskalnih računa

L-PFR prima i procesuira zahtev za fisklizaciju računa od strane ESIR-a

L-PFR verifikuje strukturu zahteva poslatog od strane ESIR-a

L-PFR izračunava porez na osnovu trenutno aktivnih poreskih stopa

L-PFR zaokružuje sve sume na 4 decimale koristeći metodu ,,zaokruživanje na veći broj” (half-round up)

L-PFR šalje podatke za fiskalizaciju računa ka bezbednosnom elementu, sa trenutnim datumom i vremenom, kao i PIN kodom (ISO / IEC 7816-4)

L-PFR prima račun potpisan od strane bezbednosnog elementa

L-PFR kreira žurnal fajl i generiše URL za proveru ispravnosti (verifikaciju) računa

L-PFR šalje fiskalizovane podatke ESIR-u, u sklopu odogovora na zahtev za fisklaizaciju računa

L-PFR mora da prikazuje greške na način propisan u Tehničkom vodiču, npr. greška 1300 “Pametna kartica nije pristuna” kada pametna kartica nije prisutna