1. Home
  2. Docs
  3. SH-ESDC – Korisničk...
  4. Osnovni opis mogućnosti r...
  5. Operativne funkcije

Operativne funkcije

Podaci koje LPFR dobija od bezbednosnog elementa:

  • poreski indetifikacioni broj (PIB)
  • jedinstveni identifikator (JID)
  • o obvezniku
  • ime prodajnog mesta
  • adresa
  • opština

L-PFR omogućava izdavanje fiskalnih računa i u slučaju prekida internet konekcije.

L-PFR se oslanja na Bezbednosni element (BE) za potpisivanje Fiskalnih računa, čuvanje broja računa i pripremu QR-koda za štampu.

L-PFR potvrđuje svoj identitet validnim digitalnim sertifikatom (koji je skladišten u PKI appletu bezbednosnog elementa) kada zahteva token za pristup API servisu SUF-a.

L-PFR tokom komunikacije sa SUF-ovim serverom koristi token.

L-PFR obrađuje sve komande pristigle od strane SUF-a.

LPFR može da uskladišti preko milion računa ali može biti  limitiran propisanim zakonskim regulativama.

L-PFR omogućava nesmetano slanje i generisanje novih računa zahvaljujući odvojenom procesu sinhronizacije računa sa SUF-om.

L-PFR preko komande „status“ prikazuje trenutni operativni status, vreme, status fiskalizacije, broj izdatih isečaka kao i sve podatke o poreskim stopama potrebnim za dalji rad ESIR-a.

L-PFR memorija je takva da joj nije potrebno energetsko napajanje da bi sačuvala podatke.

L-PFR računa porez na osnovu iznosa i tabele po artiklu poslatih sa ESIR-a, u sklopu zahteva za fiskalizaciju računa.

L-PFR tokom procesa inicijalizacije dobija informacije o poreskim grupama preko “Tax Rates Command” komande ili ako su poreske stope promenjene. Može se obaviti automatski ili ručno. „Komanda za poreske stope“ sadrži datum i vreme od kada će nove poreske stope biti primenjene.

L-PFR ne sme da obriše pakete za iščitavanje iz memorije, niti da ih zameni novim paketima u memoriji, osim ako to nije odobreno dobijenim “Dokazom o iščitivanju” (DI)

L-PFR odmah po prijemu od SUF-a dostavlja bezbednosnom elementu “Dokaz od iščitavanju”.

Funkcionisanje L-PFR-a ne utiče na brzinu izdavanje računa ESIR-a.

L-PFR memorija ne može da se oslobodi bez “Dokaza o iščitavanju” (DI).

L-PFR promenom pametne kartice ne obustavlja internet ili lokalno iščitavanje podataka iz interne memorije.

Formatiranje fiskalnih podataka koji se dostavljaju je izvršeno u skladu sa Tehničkim vodičem.

L-PFR uzastopnim redosledom obrađuje sve naredbe primljene od SUF-a.