Quorion QMP60

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Quorion QMP60
  4. Podešavanja
  5. Aktivacija/zabrana štampanja računa

Aktivacija/zabrana štampanja računa

Da aktivirate/zabranite štampanje računa
uradite sledeće:
Procedura:

1. Pritisni taster i odaberite stavku
menija [
Settings] pomoću tastera
.
 Meni podešavanje je na ekranu.
2. Odaberi stavku menija [Receipt Off/On:]
pomoću tastera
.
3. Da dozvolite ili zabranite štampu
računa pritisni taster .
 Poruka “Receipt Off” ili “Receipt
On
” je prikazana na ekranu.
 Štampanje računa je uspešno
dozvoljeno ili zabranjeno.