QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Osnovne Operacije
  5. Promena tastature i nivoa cena

Promena tastature i nivoa cena

Dva nivoa tastature i cene su unapred
konfigurisana u vašoj kasi. Podešeni nivo se
prikazuje u statusnoj traci („Prikaz korisnika“,
str. 15).

Promena nivoa tastature

U kasi su programirana dva nivoa tastature:
– Tastatura 1
Direktni selekcioni tasteri 1-56 (podignuti),
Tasteri za direktnu selekciju 1-72 (ravno)
– Tastatura 2:
Direktni selekcioni tasteri 57-112 (podignuti),
Direktni selekcioni tasteri 73-144 (ravno)
Prebacite se na željeni nivo tastature tako
što ćete izabrati odgovarajuću stavku menija
u meniju [Nivoi tastature]. Sistem se resetuje na nivo tastature 1 nakon što je račun
završen.
Procedura:
■ Pritisnite i odaberite [Tastatura 2] pomoću
kursora
Nivo tastature 2 je odabran
Promena nivoa cena
Za svaku stavku može se sačuvati više cena.
Ova funkcija se može koristiti za posebne cene,
na primer tokom „Happi Hour-a“. U
kasi su programirana dva nivoa cena:
– Cena 1
– Cena 2
Prebacite se na traženi nivo cene tako što
ćete izabrati odgovarajuću stavku menija u
meniju [Nivo cene]. Sistem se vraća na nivo
cene 1 nakon što je prijem završen.
Procedura:
■ Pritisni taster i odaberi [Cena 2]
koristeći .
Nivo cena 2 je odabran.