QMP 6000

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. QMP 6000
  4. Tehničke informacije
  5. Nestanak struje

Nestanak struje

U slučaju nestanka struje, sačuvani sadržaj
i svi registrovani podaci o prodaji u kasi
će ostati netaknuti.

Nestanak struje tokom prodaje

Procedura:
1. Kada je kasa ponovo ima struju, uključite
kasu (str. 27)

2. Pritisnite taster , da pristupite otkazanoj
prodajnoj transakciji.
3. Nastavite sa prodajom artikla ili zaključite
prodajnu transakciju uz tip plaćanja.
Prodaja je uredno obavljena.

Nestanak struje tokom
Štampanja računa

Procedura:
■ Kada je kasa ponovo povezana na
struju, uključite kasu (str. 27).
Kasa će završiti štampanje priznanica.